Ngày mùa

Ngày mùa

Tranh sơn dầu

Ông Lập

Ông Lập

Tranh lụa

Vô thường

Vô thường

Tranh lụa

Đường về

Đường về

Tranh sơn dầu

Canh dần

Canh dần

Tranh sơn dầu

Cọc Vài

Cọc Vài

Tranh sơn dầu

Hoa sen

Hoa sen

Tranh sơn dầu

Xuống đồng

Xuống đồng

Tranh sơn dầu

Hoa hồng

Hoa hồng

Tranh sơn dầu

Cấy lúa

Cấy lúa

Tranh sơn dầu